/* skip link */
JTCLASSBLU 15
Pomoc materialna
INFORMACJA O STYPENDIACH 2015/2016
 
Stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Więcej…
 
INFORMACJA O STYPENDIACH

Początek formularza

Dół formularza

 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kobylin-Borzymy do składania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2013/2014.

Więcej…
 

 POMOC MATERIALNA

 

UCHWAŁA

Uchwała Nr VIII/39/11
Rady Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kobylin-Borzymy. 
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz, 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320) uchwala się, co następuje: 
§ 1. Uchwala się „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylin-Borzymy", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/126/05 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylin-Borzymy (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106, poz. 1270, z 2006 r. Nr 102, poz. 993, z 2007 r. Nr 147, poz. 1346 oraz z 2010 r. Nr 82, poz. 1243) 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 
 
 
                                                                                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                                                                                           Zbigniew Bagiński
 
 
 
Załącznik do uchwały nr VIII/39/11 
Rady Gminy Kobylin-Borzymy 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 

REGULAMIN

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE                     
GMINY KOBYLIN-BORZYMY 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 
§ 1. Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylin-Borzymy, zwany dalej „Regulaminem", określa: 
 1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
 2. formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego, 
 3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, 
 4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 
§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 
 1. ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz, 2572 z późn. zm.), 
 2. Kierowniku - rozumie się przez to Kierownika Pomocy Społecznej, 
 3. uczniach - rozumie się przez to uczniów szkół publicznych i niepublicznych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy. 
§ 3. Stypendium szkolne może być przyznane na okresy określone w art. 90d ust. 10 ustawy. 
 
Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 
§ 4. Wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od sytuacji materialnej rodziny ucznia, od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny ucznia oraz możliwości finansowych gminy. 
§ 5. Stypendium może być przyznane w pełnej lub częściowej wysokości i w zależności od sytuacji materialnej ucznia, uzależnionej od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia i wynosi miesięcznie:
 1. do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;
 2. do 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 51% do 70% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;
 3. do 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 71% do 100% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
 § 6. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryterium dochodowe jest większa niż kwota przeznaczona do rozdysponowania na stypendia, pierwszeństwo w uzyskaniu mają kolejno uczniowie o najniższych dochodach w rodzinie. 
 
Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego 
§ 7. Stypendium szkolne może być udzielane w formach przewidzianych ustawą. 
§ 8. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów, do wysokości przyznanego stypendium szkolnego, dotyczyć może: 
 1. kosztów udziału w szkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych korepetycjach, zajęciach dodatkowych, w tym dodatkowych lekcji języków obcych, pod warunkiem, że wykraczają one poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, 
 2. kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 
 3. wobec uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności: 
  • kosztów dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, 
  • kosztów zamieszkiwania w internacie lub bursie, 
 4. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym polegającej w szczególności na:
  • zwrocie kosztów zakupionych podręczników i materiałów szkolnych wymaganych do nauki, 
  • zwrocie kosztów zakupu stroju sportowego (koszulka i spodenki) oraz dresu (bluza sportowa i spodnie sportowe) - nie częściej niż raz na półrocze, 
  • zwrocie kosztów zakupu obuwia sportowego ( nie częściej niż dwa razy na półrocze), 
  • zwrocie kosztów zakupu tornistra (plecaka) - nie częściej niż raz na półrocze, 
  • zwrocie kosztów zakupu komputera z oprogramowaniem, monitora, drukarki i skanera (nie częściej niż jedna sztuka na trzy lata w rodzinie), 
  • komputerowych programów edukacyjnych, 
  • zwrocie kosztów zakupu biurka (nie częściej niż jedno na trzy lata) 
§ 9. Formę stypendium, określoną w § 8, wskazuje wnioskodawca we wniosku. 
§ 10. W przypadku braku możliwości udzielenia stypendium w formach określonych w § 8, dopuszcza się możliwość udzielenia stypendium w formie pieniężnej, na zasadach określonych w ustawie. 
§ 11. Świadczenia z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są przelewem, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
 
Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 
§ 12. 
 1. Wnioski o stypendium szkolne, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach, w godzinach pracy Ośrodka, względnie drogą pocztową, w terminach określonych ustawą. 
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, (pobyt wnioskodawcy w szpitalu, nagła utrata dochodów, inne okoliczności powodujące pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia), wniosek może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1. 
 3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do urzędu, a w przypadku przesłania drogą pocztową, datę stempla pocztowego. 
 4. Do wniosku należy dołączyć: 
  • zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodów rodziny lub 
  • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 
  • zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli uczeń uczęszcza do takiej szkoły. 
§ 13. Zakres udzielonej pomocy, jej formę oraz sposób realizacji i rozliczenia określa decyzja administracyjna burmistrza o przyznaniu stypendium szkolnego. 
§ 14.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia oraz pełnoletni uczniowie i słuchacze kolegiów są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia organ przyznający stypendium szkolne o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium. 
 2. Uczeń / słuchacz/ traci prawo do przyznanego stypendium szkolnego w sytuacji: 
  • ustania przesłanek warunkujących przyznanie świadczenia; w tym w szczególności zaprzestania ponoszenia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
  • wykorzystywania stypendium niezgodnie z celem na jaki zostało ono przyznane, 
  • rezygnacji z nauki. 
 3. Ustanie przyczyny uzasadniającej przyznanie stypendium szkolnego powoduje wstrzymanie lub cofnięcie stypendium. 
 4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlega zwrotowi lub ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z zastrzeżeniem ust. 5. 
 5. W przypadku, gdy żądanie zwrotu w całości lub części wydatków na udzielone stypendium szkolne stanowi zobowiązanej osobie nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, kierownik może odstąpić od egzekwowania zobowiązania. 
 6. O cofnięciu lub wstrzymaniu stypendium szkolnego rozstrzyga Kierownik w drodze decyzji administracyjnej. 
 
Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 
§ 15. Zasiłek szkolny przyznaje się w przypadku zaistnienia w rodzinie ucznia zdarzenia losowego, takiego jak: 
 1. długotrwała choroba; 
 2. śmierć jednego z rodziców lub opiekunów dziecka; 
 3. straty w gospodarstwach domowych powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak: powódź, pożar, huragan; 
 4. inne uzasadnione okoliczności utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniające naukę uczniowi. 
§ 16. Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną winno być udokumentowane.
§ 17. 1. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek osób uprawnionych do składania wniosków o stypendium szkolne. 
 1. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w § 15. 
 2. Wzór wniosku określa załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
§ 18. 
 1. Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny ucznia oraz od otrzymywanego stypendium szkolnego. 
 2. O przyznaniu zasiłku szkolnego rozstrzyga Kierownik w formie decyzji administracyjnej. 
§ 19. Zasiłek może być udzielony w formach określonych w § 8 lub w formie pieniężnej. 
 
Rozdział 6.
Przepisy przejściowe i końcowe 
§ 20. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają trybu jego uchwalenia. 
§ 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy o systemie oświaty, Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Kodeksu Cywilnego.