/* skip link */
JTCLASSBLU 15
INFORMACJA O STYPENDIACH

Początek formularza

Dół formularza

 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kobylin-Borzymy do składania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2013/2014.

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Np. jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu przedstawia dochody rodziny ucznia za sierpień. W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów z miesiąca, złożenia wniosku. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 456 zł na osobę w rodzinie.

 

 Osoba składająca wniosek może otrzymać stypendium szkolne jako częściową lub całkowitą refundację kosztów udokumentowanych i uznanych zakupów i opłat na cele edukacyjne dla ucznia. Refundacja dokonywana będzie na podstawie oryginałów rachunków lub faktur dołączanych do wniosku. Wnioski o stypendium szkolne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2013 r.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny, dlatego wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku. Mieszkańców  ubiegających się o stypendia szkolne prosimy o składanie kompletnych wniosków. Przyjmowanie wniosków odbywa się wyłącznie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach pokój nr 11 w godz.8.00-15.30. 

PRZYKŁADY WYDATKÓW, KTÓRYCH ZAKUP MOŻE BYĆ REFUNDOWANY PRZEZ STYPENDIUM SZKOLNE - DLA JEDNEGO UCZNIA

1. Zakup podręczników i materiałów szkolnych wymaganych do nauki.

2. Zakup stroju sportowego (koszulka i spodenki) oraz dresu (bluza sportowa i spodnie sportowe) – nie częściej niż raz na półrocze.

3. Zakup obuwia sportowego (nie częściej niż dwa razy na półrocze).

4. Zakup tornistra (plecaka) – nie częściej niż raz na półrocze.

5. Zakup komputera z oprogramowaniem, monitora, drukarki i skanera ( nie częściej niż jedna sztuka na trzy lata w rodzinie).

6. Zakup komputerowych programów edukacyjnych.

7. Zakup biurka (nie częściej niż jedno na trzy lata).

8. Opłaty związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania TYLKO przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych: zwrot za bilety, za zakwaterowanie w bursie czy internacie.

 

WSZYSTKIE RACHUNKI I POTWIERDZENIA WYDATKOWANIA MUSZĄ BYĆ IMIENNE, WYSTAWIONE NA OSOBĘ WNIOSKUJĄCĄ O STYPENDIUM SZKOLNE (RODZICA MAŁOLETNIEGO UCZNIA LUB PEŁNOLETNIEGO UCZNIA, jeśli sam ubiega się o stypendium). WYDATKI DOTYCZĄCE DANEGO ROKU SZKOLNEGO SĄ DOKONYWANE TYLKO W OKRESIE TRWANIA TEGO ROKU SZKOLNEGO.