/* skip link */
JTCLASSBLU 15
INFORMACJA O STYPENDIACH 2015/2016
 
Stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego w Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 11-12
Stypendia szkolne rozliczane są na podstawie imiennych faktur wystawionych na rodzica bądź pełnoletniego ucznia składającego wniosek.
Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:
•    Podręczniki szkolne
•    Słowniki, Encyklopedie, Atlasy
•    Obuwie sportowe
•    Odzież sportowa
•    Tusze do drukarek
•    Tornister, Plecak szkolny
•    Artykuły szkolne: zeszyty, bloki, flamastry, kredki, pędzle, itp.
Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego.
Obecnie kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł netto na członka rodziny art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej.
Wysokość stypendium szkolnego wyliczana jest na podstawie ilości uczniów zakwalifikowanych do przyznania stypendium oraz wysokości otrzymanej dotacji.