/* skip link */
JTCLASSBLU 15
SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLINIE-BORZYMACH ZA 2013 ROK

ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach jest jednostką budżetową, powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej należących do właściwości gminy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Środki na realizację tych zadań przekazywane są z budżetu państwa oraz gminy.

W 2013 roku głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej było przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej, praca socjalna, analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacja zadań wynikających z rozpoznanych potrzeb oraz realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Podstawowymi przesłankami udzielenia osobom i rodzinom wsparcia w ramach  pomocy społecznej jest znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej i niemożność jej pokonania mimo uprzedniego wykorzystania własnych środków i możliwości. Wszystkie świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej.
W 2013 roku Ośrodek realizował zadania zlecone gminie o charakterze obligatoryjnym, zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Większość zadań z zakresu pomocy społecznej jest zadaniami własnymi gminy, w znacznej części dotowanymi z budżetu państwa.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód  (netto) na osobę nie przekracza:
1.    Dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł
2.    Dla gospodarstw domowych wieloosobowych na osobę w rodzinie – 456 zł,
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/w okoliczności ( określa to ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej). Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji.
Realizacja powyższych zadań przedstawia się następująco:
Zasiłki stałe,
Zasiłki te otrzymują osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, które nie posiadają żadnych źródeł dochodu względnie posiadany dochód jest niższy od kryterium dochodowego gwarantowanego ustawą o pomocy społecznej. Zasiłki stałe wypłacone były  12 osobom -  na kwotę 52 096 zł kwota w całości pochodziła z dotacji.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne,
Od 11 osób pobierających zasiłki stałe odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9,00% przysługującego zasiłku.
Od 5 osób pobierających świadczenia rodzinne odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne w wys. 9,00%, od podstawy 520,00 zł, składka wynosiła 46,80 zł. Łącznie kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 roku wyniosła 6 444 zł. Wszystkie środki pochodziły z dotacji.
Zasiłki okresowe,
Zasiłki te zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku otrzymują osoby z powodu braku możliwości zatrudnienia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności, które nie posiadają własnych źródeł dochodu względnie posiadany dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Zasiłki okresowe wypłacono 30 rodzinom  na kwotę 52 096 zł, cała kwota pochodziła z dotacji.
Zasiłki celowe,
W okresie sprawozdawczym na pomoc w zakresie realizacji zadań własnych gminy (zasiłki celowe na opał, żywność, na pokrycie rachunków za leki, remont mieszkania, oraz na zasiłki celowe specjalne). Razem na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 38 770 zł – środki własne  Zasiłki celowe przeznaczono osobom bezrobotnym, chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z przeznaczeniem na częściowe zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych. 1 osobie udzielono pomocy  w postaci zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
W 2013 roku z uwagi na stan zdrowia i brak opieki ze strony najbliższych 1 osoba  z terenu naszej gminy przebywa w domu pomocy społecznej zgodnym z rodzajem schorzenia. Jest to osoba wymagająca stałej, całodobowej opieki. Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 23 793 zł. Gmina pokrywa różnicę między kosztem utrzymania mieszkańca, a posiadanym dochodem własnym tego mieszkańca, pomniejszonym o 30%.
Realizacja Zadań w ramach Rządowego Programu Wspierania Niektórych Osób Pobierających Świadczenia Pielęgnacyjne
W 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach realizował zadania zlecone w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na podstawie :
- ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r., o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 31 grudnia 2012 r., poz. 1548)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 marca 2013 roku (Dz. U. z 2013 r., poz.413)
Prawo do dodatków przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych. Pomoc jest finansowana z budżetu państwa. W ramach tego zadania wypłacono 201 dodatków na kwotę 33 000 zł.
Program Rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Pomoc w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowana była w formie posiłku i zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności dla 112 osób. Na posiłki w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę  36 149 zł, a na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 20 430 zł. Dożywianie finansowane było w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 44 578 zł, a kwota 12 001 zł to środki własne gminy. Dożywianiem w szkole objęto 55 dzieci w szkołach:
1.    Zespole Szkół w Kobylinie-Borzymach – 38 dzieci
2.    Zespole Szkół w Kuleszach Kościelnych – 3 dzieci
3.    Zespole Szkół i Przedszkole  w Tykocinie – 1 dziecko
4.    X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku -  1 dziecko
5.    Bursa Szkolna w Zambrowie – 2 dzieci
6.    Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy w Perkach Karpiach – 2 dzieci
7.    Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku – 2 dzieci
8.    Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku – 2 dzieci
9.    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Długobórz – 1 dziecko
10.    VIII LO w Białystoku – 1 dziecko
Łączny koszt dożywiania w 2013 roku wyniósł 56 579 zł.
Ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy jest decyzja wydana przez wójta gminy właściwej, ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo. Decyzję wydaje się po przedłożeniu przez świadczeniobiorcę dokumentów potwierdzających tj.: posiadanie obywatelstwa polskiego, zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, stwierdzeniu spełnienia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, stwierdzeniu braku okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy o pomocy społecznej tzn. ustalane jest czy wnioskodawca nie posiada własnych zasobów majątkowych, w szczególności zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości i czy rzeczywiście wnioskodawca nie jest w stanie samodzielnie pokonać swojej trudnej sytuacji życiowej, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku udzielenia świadczeń w stanie nagłym – dzień udzielenia świadczenia. W roku 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej  wydał 1 decyzję w przedmiotowej sprawie.
Projekt systemowy „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji projektu pod nazwą „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie”.
Projekt ma pozytywny wpływ nie tylko na poszczególnych beneficjentów ostatecznych ale i na ich rodziny oraz społeczność lokalną. Projekt skierowany był do 8 kobiet z gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Informacje o projekcie zamieszczone były poprzez ogłoszenie na stronie internetowej BIP, stronie internetowej OPS.
W ramach projektu systemowego realizowano cztery instrumenty aktywnej integracji:
•    Aktywizacja społeczna: poradnictwo psychologiczne, grupowe i indywidualne,
•    Aktywizacja zawodowa: spotkania w ramach warsztatów z doradcą zawodowym grupowe i indywidualne,
•    Aktywizacja edukacyjna: kurs księgowość gospodarstw rolniczych i kurs stylizacji paznokci.
Wydatki na projekt „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie’’ w 2013 roku wyniósł 50 000 zł w tym 5 250 zł to środki własne gminy.
Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
Zgodnie z art. 176 ust 5 cytowanej ustawy, do zadań własnych gminy należy m.in. współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i pieczy instytucjonalnej np. placówce opiekuńczo wychowawczej. Ośrodek w 2013 roku pokrywał koszty za 3 dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej koszt tego zadania wyniósł 8.799,99 zł.
Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 16 czerwca  2011 roku Wójt Gminy Kobylin-Borzymy powołał do działań Zespół Interdyscyplinarny dla Gminy Kobylin-Borzymy.
W 2013 roku odbyło się 8 posiedzenia Zespołu, z których sporządzono listy obecności oraz protokoły. Podczas prac Zespołu rozmawiano na temat zjawiska przemocy na terenie Gminy Kobylin-Borzymy, omawiano akty prawne, według których podejmowane są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. Omawiano również zadania jakie spoczywają na członkach Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych, procedurę „Niebieskie karty”.  Spotkania Zespołu mają na celu poprawę sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu.
Zespół Interdyscyplinarny w 2013 roku realizował również działania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Kobylin-Borzymy na lata 2011-2015 (współpraca, Komendą Powiatową Policji w Sokołach, szkołami, OPS-em i innymi).
 W 2013 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 8 formularzy „Niebieskiej Karty” - A sporządzonych przez:
•    Komendę Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem – 3 karta
•    Posterunek Policji w Sokołach  – 4 karty
•    Ośrodek Pomocy społecznej w Kobylinie-Borzymach – 1 karta
W 2013 roku przewodnicząca oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego brali udział w szkoleniach nt. procedury „Niebieskie Karty” oraz przeciwdziałania przemocy. Zakupiono ulotki, plakaty i materiały edukacyjne dotyczące przemocy i część przekazano do szkoły. W szkołach odbywały się zajęcia profilaktyczne dotyczące przemocy w rodzinie przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
Źródłem finansowania były środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Kobylin-Borzymy, zapisane rokrocznie w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym gminy na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych utworzyła nowy system wsparcia dla rodziny. Weszła ona w życie z dniem 1 maja 2004 r. Wymienia się dwie grupy świadczeń: pierwszą stanowi zasiłek rodzinny z systemem dodatków, drugą świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka albo osobie uczącej się. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Na zasiłki rodzinne w okresie od 1.01.2013 r- 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę – 565 086 zł., wypłacono  5 529 świadczeń.


Dodatki z tytułu urodzenia dziecka:
Wypłacany jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł w terminie do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. W 2013 roku w/w dodatek wypłacono w kwocie 15 000 zł, wypłacono 15  świadczeń.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
Dodatek przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego. Okres wypłaty dodatku nie może być dłuższy niż 24 miesiące kalendarzowe lub 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli uprawniony sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu albo 72 miesiące kalendarzowe, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym.
W okresie od 1.01.2013 r. -31.12.2013 r. wypłacono 34 świadczenia na kwotę 13 533 złotych.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka. Wysokość dodatku uzależniona jest od wieku dziecka. Przysługuje w wysokości 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia albo 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia. W okresie od 1.01.2013 r. – 31.12.2013 r. wypłacono 192 świadczeń  na kwotę 14 840 zł.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
Celem tego świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Dodatek wypłacany jest jednorazowo. Jego wysokość to 100,00 zł na każde dziecko. W okresie od 1.01.2013 r. – 31.12.2013 r. wypłacono 365 świadczeń na kwotę 36 500 zł.
Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
•    Pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 90,00 zł na dziecko. W okresie od 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. wypłacono 267 świadczeń  na kwotę 24 030 zł
•    Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 50,00 zł na dziecko. Wypłacono W okresie od 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. wypłacono 823 świadczeń  na kwotę 41 150 zł
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej:
Dodatek przysługuje w wysokości 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. W okresie od 01.01.2013r. – 31.12.2013 r. wypłacono 1 501 świadczeń na kwotę 120 080 zł.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko. Zapomoga ta przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu gdy dochód nie przekracza  1922 zł. Wniosek o zapomogę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego prawną opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W okresie od n1.01.2013 r. – 31.12.2013 r. wypłacono 27 świadczeń na kwotę 27 000 zł.
Zasiłek pielęgnacyjny:
Świadczenie to przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w kwocie 153,00 zł miesięcznie. W okresie od 1.01.2013r. – 31.12.2013 r. wypłacono 891 świadczeń  na kwotę 136 323 zł.
Świadczenie pielęgnacyjne:
Świadczenie przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub niepodejmowania zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620 zł. W okresie od 01.01.2013r. – 31.12.2013 r. wypłacono  70 świadczeń na kwotę 41 099 złotych.
Specjalny zasiłek opiekuńczy:
Świadczenie to przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka podczas jego leczenia rehabilitacji i edukacji. Przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł. Wypłacono 6 świadczeń na kwotę      2 704 zł.
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego:
Przysługuje osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego. Wypłacono 72 świadczenia na kwotę 7 200 zł.
Ogólna kwota wypłaconych świadczeń w okresie od 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. wyniosła 1. 186 800 złotych.
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe:
Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Suma opłaconych składek w okresie od 01.01.2013 r. – 31.212.2013 r. wyniosła 4 525 zł ( za 31 świadczeń).
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH W ZAKRESIE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa zasady postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna oraz zasady postępowania w sprawach przyznania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Fundusz alimentacyjny:
Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie uprawnionej do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Świadczenie przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500,00 zł. W okresie od 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. wypłacono 99 świadczeń  na kwotę 31 639 zł.
Potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Kobylin-Borzymy na rok 2014
Stosownie do art. 110 ust.9 ustawy o pomocy społecznej kierownik ośrodka pomocy  społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia wykaz potrzeb w tym zakresie. Rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.
Przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej szczególna uwagę należy zwrócić na działania ukierunkowane na ochronę i polepszenie warunków życia najsłabszych grup społecznych, zagrożonych wykluczeniem oraz na tworzenie warunków umożliwiających im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
Mając powyższe na uwadze przedstawiam potrzeby w zakresie pomocy społecznej oparte o szczegółową analizę statystyczną oraz możliwości Ośrodka.

1. Konieczność uzupełnienia braków kadrowych w zakresie zatrudnienia pracownika socjalnego, celem spełnienia wymogów określonych w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
2. Zwiększenie środków na wypłatę zasiłków celowych.
3. Realizacja prac społecznie użytecznych na terenie gminy Kobylin-Borzymy.
4. Udzielania pomocy finansowej i rzeczowej dla mieszkańców gminy  Kobylin-Borzymy.
5. Dożywianie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
6. Prowadzenie przez pracownika socjalnego pracy socjalnej skierowanej do mieszkańców gminy.
7. Udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – z rozeznania pracownika socjalnego oraz informacji napływających od osób zgłaszających się do OPS Kobylin-Borzymy ustalono, iż na terenie naszej gminy zamieszkuje dużo osób samotnych, schorowanych i niezaradnych życiowo, którzy wymagają w/w pomocy.