/* skip link */
JTCLASSBLU 15
SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kobylinie-Borzymach za I półrocze 2013r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa oraz wykonuje swoje działania w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj Dz. U. z 2012r., poz. 1356) oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013r., przyjętego uchwałą Rady Gminy Kobylin-Borzymy nr XXII/116/12  z dnia 28 grudnia 2012r.
Więcej…
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ OPS
 

(Uchwała Nr VI/29/11 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kobylin-Borzymy na lata 2006 - 2016) (PDF 62KB).

UCHWAŁA NR XXXI/165/14 RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kobylin-Borzymy na lata 2006 - 2016

Harmonogram realizacji strategii w latach 2014-2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012 (Uchwała Nr XII/66/11 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) (DOC 59KB)

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011 - 2015 (Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015 (DOC 22KB)