/* skip link */
JTCLASSBLU 15
SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kobylinie-Borzymach za I półrocze 2013r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa oraz wykonuje swoje działania w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj Dz. U. z 2012r., poz. 1356) oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013r., przyjętego uchwałą Rady Gminy Kobylin-Borzymy nr XXII/116/12  z dnia 28 grudnia 2012r. Podstawowym zadaniem komisji i głównym celem jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi.
Komisja poprzez swoją działalność, zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy:
•    inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
•  podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego,
•  opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit i lokalizacja punktów.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych również w ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązującej do leczenia:

•    przyjmuje zgłoszenie o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
•    wzywa na rozmowę osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie pouczając o zaprzestaniu swoich działań i poddaniu się leczeniu odwykowego,
•    w przypadku gdy osoba wezwana nie godzi się dobrowolnie na leczenie, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, osoba kierowana jest na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego,
•    przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na celu poddania się przymusowemu leczeniu,
•    składa wniosek o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem.
DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ KOMISJĘ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU
Realizując program i postawione w nim zadania Komisja odbyła  5 posiedzenia, których tematem było rozpatrzenie następujących wniosków:
•Rozpatrzono wniosek Dyrektora szkoły w Stypułkach Święchach o dofinansowanie „Zimowiska – Otwarta szkoła’’ podczas ferii zimowych. Celem zimowiska było umożliwienie dzieciom wykorzystania czasu wolnego w gronie rówieśników w sposób atrakcyjny i twórczy, pod czujnym okiem wychowawców. Zimowisko było zorganizowane dla dzieci uczących się w szkole Stypułkach-Święchach i Wnorach-Kuźelach. Komisja przyznała 1 000 zł. na zakup nagród, a także artykułów żywnościowych na kulig i biletów na basen.

•Przyznano 800 zł dla Klubu Abstynenckiego ‘’ŁĄBĘDŹ’’ działającego w Wysokiem Mazowieckiem, który realizuje zadania z zakresu profilaktyki i terapii uzależnienia alkoholowego. Z pomocy klubu mogą korzystać mieszkańcy naszej gminy, informację o terminach spotkania GKRPA otrzymuje raz w miesiącu i umieszcza na tablicy ogłoszeń.

•W dniu 15.03.2013 roku wpłynął wniosek Posterunku Policji w Sokołach z prośbą o sfinansowanie zakupu tuszu do drukarki w kwocie 500 zł. Wydrukowane materiały są niezbędne  z prowadzonymi akcjami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży dot. Tematyki problemów alkoholowych jak i przemocy w rodzinie.

•22 kwietnia 2013 roku przeprowadzono warsztaty profilaktyczne w dwóch szkołach na terenie naszej gminy. W Zespole Szkół w Kobylinie-Borzymach dla uczniów klas 4-6 (blok -motywowanie do nauki oraz dla szkoły podstawowej w Stypułkach blok: Agresja i Przemoc również dla klas 4-6. Łączny koszt wykonania zlecenia to 1000 zł.

•Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wnorach-Kużelach
o dofinansowanie festynu środowiskowego „Czas na zdrowie” dotyczącej promowania zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem wpływu alkoholu na organizm i życie człowieka, a także życie rodzinne  – przyznano 700 zł. na zakup nagród.

•Przyznano 700 zł dla szkoły podstawowej w Stypułkach Święchach, która to również zorganizowała festyn rodzinny połączony z Dniem Dziecka. Festyn odbył się w dniu 2 czerwca. W ramach prowadzonych działań uczniowie i rodzice poznali ideę zdrowego i aktywnego stylu życia, wysłuchano części artystycznej o rodzinie, odbyła się degustacja ekologicznej żywności jak również odbyło się wiele rozgrywek sportowych, w których uczestniczyli dzieci jak i rodzice.

•Rozpatrzono wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach
o dofinansowanie Kampanii profilaktycznej ''Znajdź właściwe rozwiązanie'' realizowanej w ramach obchodów  Dnia Rodziny,  Celem przedsięwzięcia była przede wszystkim integracja środowiska lokalnego, wzmocnienie więzi rodzinnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia i działanie mające uświadomić, że dobra zabawa nie musi być wspierana alkoholem. Komisja przyznała kwotę 3 500 zł.

•W maju 2013r w Zespole Szkół w Kobylinie-Borzymach odbył się spektakl profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej, którego celem było przedstawienie młodym ludziom dobrych wyborów, wprowadzenie w prostą, czystą, wolną od narkotyków, alkoholu i innych używek drogę na całe życie. Koszt spektaklu -1600 zł

•Rozpatrzono wniosek księdza Łukasza Ładyżyńskiego z prośbą o dofinansowanie kolonii letnich „Wakacje z Bogiem’’ w miejscowości Stegna nad morzem dla 15 uczestników z naszej gminy. Komisja na ten cel przyznała 3 000 złotych.

•Wpłynął również wniosek z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem z prośbą o pomoc w wydrukowaniu materiałów edukacyjno- informacyjnych dla dzieci, materiały te zostały rozprowadzone w szkołach na terenie naszej gminy  koszt – 500 zł.


•Komisja na swoje posiedzenie wezwała 3 osoby, wobec których proszono o przeprowadzenie czynności zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego. Badanie stopnia uzależnienia odbywa się w Pracowni Usług Psychologicznych w Wysokiem Mazowieckiem, wydano 997 zł za badanie tych osób.

• Diety dla członków komisji – 2 600 zł.


Łącznie w I półroczu wydano sumę:  16 897zł.