/* skip link */
JTCLASSBLU 15
2014
ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ
 
W dniu 28 listopada 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kobylin-Borzymy odbyło się zakończenie cykli szkoleniowych organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenia realizowane były w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny kapitał Ludzki - „ Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie”
Więcej…
 
ZAKŁADANIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH
 
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach odbyło się szkolenie w ramach projektu systemowego „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na temat: Zakładanie działalności gospodarczej, w tym spółdzielni socjalnych (40 godz.) dla 11 osób.
Więcej…
 
ADMINISTROWANIE BUDŻETEM DOMOWYM
 
W dniach od 13 do 19 listopada br. w siedzibie Urzędu Gminy odbyły się szkolenia dla uczestników projektu „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie". Administrowanie budżetem domowym to warsztaty organizowane dla 15 osób ( 32 godz.). Szkolenie ma na celu kształtowanie umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi budżetu domowego oraz dostarczenie wiedzy na temat podziału obowiązków   w rodzinie i zależności pomiędzy funkcjonowaniem systemu rodzinnego, a jego możliwościami finansowymi. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają informacje na temat:
Więcej…
 
PROFESJONALNY SPRZEDAWCA

W ramach projektu systemowego „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie’’ w dniach 1,2 oraz 6,7,8 października 2014 r. zorganizowano szkolenie na temat: Profesjonalny sprzedawca z kasą fiskalną dla 11 uczestników projektu (40 godz.).

Więcej…
 
OBSŁUGA PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH
 
Szkolenie z zakresu zasad przygotowania cateringu i imprez okolicznościowych przeprowadzono w dniach  23, 24, 25, 26 września 2014 r. oraz 03 października 2014r. zajęcia obejmowały następujący zakres tematyczny:
Więcej…
 
KURS PRAWA JAZDY KATEGORII C
 
W ramach projektu systemowego „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie’’ realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach dla 3 osób przeprowadzono kurs Prawa Jazdy Kategorii C (20 godz. Teorii oraz 30 godz. Praktyki).
Więcej…
 
DZIAŁANIE ŚRODOWISKOWE
 
W ramach realizowanego w naszej gminie Projektu systemowego w dniu 10 sierpnia 2014 roku w ramach działania środowiskowego zorganizowano jednodniowy wyjazd do Augustowa, w którym  uczestniczyło 30 osób. W tym gronie znalazły się uczestnicy projektu „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie” oraz osoby z ich otoczenia. W programie wycieczki zorganizowano rejs statkiem żeglugi augustowskiej SERWY „Szlakiem Papieskim”,  dopływając do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej.
Więcej…
 
DORADZTWO ZAWODOWE
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach w ramach realizowanego projektu systemowego „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie”, przeprowadzono grupowe doradztwo dla 14 uczestników projektu, zaś w dniach 06.08.14 r. i 08.08.2014 r. przeprowadzono indywidualne spotkania podczas których sporządzono diagnozę szczegółową, podczas której ustalono indywidualny plan działania, gdzie zostały wyznaczone kierunki rozwoju indywidualnej efektywności osobistej w życiu zawodowym.
Więcej…
 
TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
 
W dniach 21 i 30 lipca 2014r  w ramach projektu systemowego „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie’’ odbył się Trening Kompetencji i umiejętności psychospołecznych  dla 14 uczestników projektu.
Więcej…
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 
REGULAMINREGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
,,Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie.”

Więcej…
 
NABÓR

Nabór do projektu systemowego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach ogłasza nabór do V edycji projektu systemowego
 „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie”

Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Więcej…
 
Ogłoszenie


Nabór do projektu systemowego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach ogłasza nabór do V edycji projektu systemowego
 „Daj sobie szansę, wszystko zależy od Ciebie”
 
Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-  zawodowej wśród 13 uczestników projektu w gminie Kobylin-Borzymy w 2014 roku.
W 2014 roku wsparciem zostanie objętych 11  kobiet i 2 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej (15-64), bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkujących gminę Kobylin-Borzymy.
Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie kandydaci muszą spełnić następujące warunki:
- korzystać ze świadczeń pomocy społecznej,
- być w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata),
- być zagrożonym wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród
   wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Z uczestnikami projektu zostaną podpisane kontrakty socjalne, w ramach których realizowane będą następujące działania:
- trening kompetencji społecznych,
- warsztaty doradztwa zawodowego,
- kurs profesjonalny sprzedawca z kasą fiskalną,,
- obsługa przyjęć okolicznościowych catering,
- administrowanie budżetem domowym,
- kurs prawa jazdy kat. C.
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są
o wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i deklaracji uczestnictwa w projekcie i dostarczenie jej
do OPS do dnia 23.05.2014 r.
Kwestionariusz zgłoszeniowy i deklaracja uczestnictwa dostępna jest w siedzibie OPS Kobylin-Borzymy
oraz w wersji elektronicznej na stronie: http://www.kobylin-borzymy.ops.pl/
 
Szczegółowe informacje:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach,
ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy
tel. 86 274 30 25

                                                                                                    
                                                                                       Kierownik OPS
                                                                                     Bożena Piszczatowska