/* skip link */
JTCLASSBLU 15

STATUT OŚRODKA

 

UCHWAŁA

Uchwała Nr XI/52/11
Rady Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 ; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz.1281) oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 65 poz.554, Nr 157 poz.1241, Nr 202 poz.1551, Nr 219 poz.1706, Nr 221 poz. 1738; z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 40 poz.229, Nr81 poz.527, Nr 125 poz.842; z 2011 r. Nr 81 poz.440, Nr 106 poz. 622)) uchwala się, co następuje: 
§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/89/04 Rady Gminy w Kobylin-Borzymy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 16 lipca 2004 r. Nr 104, poz 1544; zm. 2005 r. Nr 204, poz.2315; z 2008r. Nr 229, poz.2360; z 2011r. Nr 100, poz. 1147).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 
  
                                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                                    Zbigniew Bagiński                  

 
Załącznik do Uchwały Nr XI/52/11
Rady Gminy w Kobylinie-Borzymach
z dnia 18 listopada 2011 r.
 

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLINIE-BORZYMACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 
§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach, zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie: 
 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.); 
 2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); 
 3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.); 
 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.); 
 5. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.); 
 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.); 
 7. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn..zm.); 
 8. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.); 
 9. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); 
 10. ustawy z dnia13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225); 
 11. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.); 
 12. ustawy z dnia 29 września o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm)
 13.  innych przepisów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek.
 14.  niniejszego statutu. 
§ 2. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Kobylin-Borzymy realizującą zadania pomocy społecznej. 
 1. Ośrodek jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej. 
 2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 
§ 3. 1. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Kobylin-Borzymy. 
2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Kobylinie-Borzymach przy ul. Głównej 11. 
3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą o pełnym brzmieniu i adresem.
4. Ośrodek przy znakowaniu spraw posługuje się symbolem OPS. 
§ 4. Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie Gminy instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej. 
Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka 
§ 5. 1. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
2. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy oraz zadania administracji rządowej zlecone gminie, wchodzące w zakres pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej. 
§ 6. 1. Zadania pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych Gminie, Ośrodek wykonuje zgodnie z ustaleniami przekazywanymi przez Wojewodę. 
2. W zakresie zadań własnych Gminy, Ośrodek kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Kobylin-Borzymy. 
§ 7. Do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Ośrodek należy: 
 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 
 2. sporządzanie bilansu potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej; 
 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; 
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mających dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego; 
 9. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującym matką, ojcem lub rodzeństwem; 
 10. praca socjalna; 
 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych; 
 13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 
 14. dożywianie dzieci; 
 15. sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 
 16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu; 
 17. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
 18. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu Wojewodzie również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 
 19. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników; 
 20. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 
 21. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych. 
§ 8. Do zadań własnych Gminy realizowanych przez Ośrodek należy: 
 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 
 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnianie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; 
 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 
 4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 
 5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. 
§ 9. Do zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek należy: 
 1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową i ekologiczną; 
 3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
 4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; 
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art.. 5a ustawy o pomocy społecznej; 
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki; 
§ 10. Ośrodek Pomocy Społecznej jest: 
 1. realizatorem zadań z pomocy społecznej; 
 2. realizatorem świadczeń rodzinnych; 
 3. realizatorem zaliczki i funduszu alimentacyjnego; 
 4. realizatorem pomocy materialnej uczniom; 
 5. realizatorem dodatków mieszkaniowych; 
 6. realizatorem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
§ 11. Do zadań Ośrodka w zakresie świadczeń rodzinnych, realizowanych przez wyodrębnioną komórkę, należy ustalenie prawa i wypłacanie świadczeń rodzinnych w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. 
§ 12. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez: 
 1. zasady i tryb postępowania w sprawach przyznania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 
 2. warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych „ świadczeniami z funduszu alimentacyjnego”; 
 3. zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 
 4. działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. 
§ 13. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty poprzez przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej uczniom. 
§ 14. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych poprzez ustalanie uprawnień i wypłacanie tych dodatków. 
§ 15. Ośrodek realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w szczególności: 
 1. prowadzi postępowanie wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie; 
 2. prowadzi postępowanie wobec osób sprawujących przemoc w rodzinie; 
 3. realizuje gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
 4. tworzy i prowadzi zespół interdyscyplinarny. 
Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka 
§ 16. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka. 
 1. Kierownika ośrodka zatrudnia Wójt gminy Kobylin-Borzymy. Wójt wykonuje również czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do kierownika.
 2. Kierownika w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków, zastępuje wyznaczony przez kierownika pracownik Ośrodka. Upoważnienie nie obejmuje prawa do podpisywania decyzji z zakresu administracji publicznej.
 3. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, a ponadto: 
  1. organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez pracowników Ośrodka; 
  2. składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej; 
  3. realizuje zadania przypisane ustawą o pomocy społecznej; 
  4. prowadzi gospodarkę finansową Ośrodka;, oraz odpowiada za prawidłowość planu przychodów i rozchodów Ośrodka oraz realizację tego planu;
  5. zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka;
  6. przygotowuje projekty uchwał Radzie Gminy w sprawach z zakresu działania Ośrodka;
  7. zapewnia wykonywanie zadań wynikających z uchwał Rady Gminy oraz aktów prawnych wyższego rzędu.
§ 17. 1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyróżnia się następujące stanowiska pracy: 
 1. kierownik Ośrodka; 
 2. główny księgowy; 
 3. pracownicy socjalni; 
 4. pracownik do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
§ 17. 2. Organizację wewnętrzną Ośrodka oraz szczegółowy zakres poszczególnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka i zatwierdzony przez Wójta Gminy Kobylin-Borzymy. 
§ 18. 1. Ośrodek jako jednostka budżetowa prowadzi księgowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. 
§ 18. 2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków budżetowych zatwierdzony przez Radę Gminy. 
§ 18. 3. Ośrodek dysponuje własnym kontem w Banku, na który przekazywane są środki finansowe na zadania własne i zlecone. 
§ 19. Działalność Ośrodka finansowana jest: 
 1. z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie; 
 2. z budżetu Gminy w zakresie zadań własnych. 
§ 20. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Kobylin-Borzymy. 
§ 21. Nadzór nad wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski. 
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe 
§ 22. Zmian statutu dokonuje się w drodze uchwały Rady Gminy Kobylin-Borzymy. 
§ 24. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, akty wykonawcze do tych ustaw oraz inne przepisy prawa.